Публичная оферта

 ›  Публичная оферта

Публічна Оферта Beauty HR center

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Організатор – Суб’єкт підприємницької діяльності фізична особа Палагеча Оксана Григорівна (код ЄДРПОУ 3098911242), яка здійснює свою діяльність під зареєстрованою торговельною маркою «Beauty HR center» – організатор (провайдер) в галузі безперервного професійного розвитку керівників та працівників індустрії краси, що зобов'язується вчинити певні юридичні дії, направлені на укладення Договору з Клієнтом про надання інформаційно-консультаційних послуг та має право розміщувати інформацію, в тому числі, але не виключно, рекламну, про Заходи.

Клієнт/замовник – фізична або юридична особа, яка придбала та/або має намір придбати послуги Організатора за Договором про надання інформаційно-консультаційних послуг.

Замовлення – дзвінок Клієнта (або онлайн-запис чи звернення через електронну пошту, viber, whatsApp, telegram, messenger) до Організатора після ознайомлення з Оголошенням або повідомленням про Захід, метою якого є подальше замовлення і запис (реєстрація) Клієнта на Захід.

Захід – будь-яка публічна подія освітнього та/або пізнавального характеру, відвідування якої можливо тільки після замовлення участі та пред’явлення спеціального підтверджуючого документа: листа-підтвердження, запрошення, квитка, електронного квитка та/або квитка (направленого за допомогою будь-яких способів листування: електронна пошта, viber, whatsApp, telegram, messenger), який дає право на відвідування Заходу особам, зазначеним у Замовленні.

Вебінар - формат проведення семінарів, тренінгів та інших Заходів за допомогою Інтернету.

Обробка замовлення – з'ясування причин звернення Клієнта, надання відомостей про характер та вид послуг, що надаються Замовником, про місце та час проведення Заходу, вартості, умов участі та оплати Замовлення, а також іншої інформації, необхідної Клієнтові.

Прийняте замовлення – Замовлення, яке призвело до надання послуг Клієнту Організатором.

Сайт – веб-сторінка, доступна в мережі Інтернет за адресою: www.hr-beauty.com.ua.

Оголошення – інформація, розміщена Організатором.

Публічна Оферта – документ, опублікований на Сайті, що згідно статті 641 Цивільного Кодексу України в разі вчинення Клієнтом дій, які свідчать про її акцепт, є обов’язковим для виконання для Організатора та Клієнта. Оплата Клієнтом послуг Організатора є повним і беззастережним акцептом оферти, вважається рівносильним укладенню Договору на умовах, викладених в оферті.

Сервісний збір — грошові кошти, що включені у вартість послуги і стягуються з Клієнта при реалізації послуг, як-то: прийняття замовлення, зворотні дзвінки, консультування, допомога у налаштуванні засобів зв’язку, бронювання та оформлення відповідних документів для підтвердження участі, паролів доступу, реєстрація та інше, які нерозривно пов’язані з процедурою надання замовлених послуг. Розмір Сервісного збору становить 25% (двадцять п’ять відсотків) від вартості послуги.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Організатор бере на себе зобов’язання по організації та проведенню Заходу за участю Клієнта в якості відвідувача Заходу, а Клієнт погоджується з умовами проведення Заходу і оплачує вартість участі в Заході способом, який вказаний Організатором.

2.2. Вартість проведення Заходу, тематика, тривалість, дата та місце та інші істотні обставини щодо проведення Заходу публікуються Організатором в Оголошенні.

2.3. Заходи можуть проводитись «в живу» або через інтернет у формі Вебінарів.

3.АКЦЕПТ ДОГОВОРУ

3.1. Погодження Клієнтом положень цієї Оферти здійснюється шляхом реєстрації на Захід і оплати його вартості, що безумовно свідчить про те, що Клієнту всі умови цієї Оферти зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

3.3. Оплата вартості участі в Заході Клієнта за реквізитами, наданими Організатором, рівносильна укладенню письмового Договору (п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України).

4.ПРАВА СТОРІН

4.1. Права Організатора

4.1.1. Вносити зміни до складу спікерів Заходу та / або змінювати теми їх доповідей за умови збереження контенту на належному рівні, та інформувати по такі зміни Клієнта.

4.1.2. Вимагати від Клієнта дотримання регламенту Заходу і правил проведення Заходу, а також виконання інших загальнообов’язкових правил.

4.1.3. Здійснювати відео- фотозйомку, знімки екрану Заходу з метою їх публічного розміщення, причому Організатор наділений виключними авторськими та пов’язаними з ним правами на контент.

4.1.4. Самостійно визначати порядок організації процесу надання Послуг, в тому числі змінювати місце, дату і час їх надання в односторонньому порядку з обов'язковим повідомленням Замовника про такі зміни не пізніше п'яти робочих днів після внесення змін.

4.1.5. В будь-який час вносити зміни до цієї Оферти шляхом публікації на Сайті оновленої версії Оферти.

4.2. Права Клієнта

4.2.1. Отримувати інформацію про правила придбання послуг Організатора, правила відвідування Заходу та іншої інформації про Захід, якою володіє Організатор.

4.2.2. Вибрати спосіб оплати послуг із запропонованих Організатором. При цьому Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.

4.2.3. Відвідати Захід чи переглянути його онлайн та на додаткові права, що вказані у Оголошенні про конкретний Захід, якщо вони були погоджені у Замовленні. 

4.2.4. Направляти відгуки про роботу Організатора за вказаними контактами Організатора.

5.ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Обов’язки Організатора

5.1.1. Організувати Захід на належному рівні.

5.1.2. Надавати Клієнту необхідну інформацію про Захід.

5.1.3. Здійснити повернення коштів Клієнту в разі скасування Заходу на умовах п.9.3. цього договору.

5.1.4. Не використовувати персональні дані Клієнта для розсилання матеріалів, що не мають відношення до продуктів і послуг Організатора та не передавати персональні дані третім особам, які не мають відношення до Заходу.

5.2. Обов’язки Клієнта

5.2.1. Детально ознайомитися з усіма умовами даної Оферти до моменту оплати.

5.2.2. Провести оплату за участь в Заході.

5.2.3. При реєстрації на Захід надати про себе необхідну інформацію.

5.2.4. Без дозволу Організатора не розповсюджувати будь-які матеріали Заходів серед третіх осіб.

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. Організатор не несе відповідальності за невідповідність Заходу очікуванням та сподіванням Клієнта та / або його суб’єктивній оцінці.

6.2. Поради та рекомендації, надані Клієнту спікерами в процесі Заходу, не можуть розглядатися як консультації і є суб’єктивною думкою спікерів.

6.3. Сукупна відповідальність Організатора за цією Офертою за будь-яким позовом обмежується сумою платежу, сплаченого Клієнтом при Замовленні.

6.4. Клієнт несе відповідальність за заподіяння шкоди майну Організатора та майну третіх осіб, що знаходиться в місці проведення Заходу та за порушення авторських прав Організатора та/або спікерів.

7.ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ (ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)

7.1. Сторони домовилися, що під форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) вони розуміють надзвичайні і невідворотні за даних умов обставини, які об'єктивно виключають виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору. Дія таких обставин може бути викликано:

• винятковими погодними умовами і стихійним лихом (наприклад, але не виключно - ураган, буря, шторм, циклон, торнадо, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, пожежа, посуха, блискавка, просідання і зсув ґрунту, епідемія, пандемія, карантин і т.п.);

• непередбачуваними діями / бездіяльністю боку, яка не є стороною Договору, та / або які відбуваються незалежно від волі і бажання сторони Договору (наприклад, але не виключно - війна, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, терористичний акт, диверсії, піратство, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб, аварія, пожежа, вибух тощо);

• умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також пов'язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбаченими ситуаціями (наприклад, але не виключно - загальна військова мобілізація, експропріація, реквізиція, ембарго, закриття сухопутних або водних шляхів , заборона (обмеження) експорту / імпорту, тривалі перерви в роботі транспорту і ін.).

7.2. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше п’яти робочих днів з дати їх настання письмово шляхом направлення електронного листа інформувати іншу Сторону про настання таких обставин та про їх наслідки. При цьому така Сторона зобов’язана оформити належним чином документи про настання форм-мажорних обставин у встановленому Законодавством порядку.

7.3. Неповідомлення / несвоєчасне повідомлення Стороною, для якої склались форс-мажорні обставини, іншої Сторони про їх настання або припинення, тягне за собою втрату права Сторони посилатися на такі обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання / несвоєчасне виконання зобов'язань за цією офертою.

7.4. По закінченні дії форс-мажорних обставин Сторони зобов’язані виконати прийняті на себе зобов’язання. У разі існування форс-мажорних обставин більше 3-х місяців будь-яка Сторона має право в односторонньому порядку відмовитися від цього Договору. В такому випадку Сторона повинна письмово (шляхом направлення цінного листа з описом вкладення та повідомленням про вручення) проінформувати іншу Сторону про відмову від Договору.

У цьому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання повідомлення. Протягом п’яти днів після отримання такого повідомлення Сторони зобов’язані урегулювати всі питання (в тому числі по поверненні оплат).

8.ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

8.1. Клієнт визнає і погоджується з наданням Організатору своїх персональних даних в процесі оформлення на Захід, (прізвище, ім’я, контактний номер телефону, посаду, назву підприємства та адресу електронної пошти) та дає згоду на збір, обробку, зберігання, систематизацію його персональних даних з метою виконання зобов’язань за умовами цієї Оферти, а також метою спрямування рекламних повідомлень про інші продукти та послуги Організатора.

8.2. Обробка персональних даних Клієнта здійснюється відповідно до Законодавства України.

8.3. Термін використання наданих персональних даних – безстроково.

9.ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті за адресою http://www.hr-beauty.com.ua/ .

9.2. Платіж Клієнта визнається вчиненим в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Організатора.

9.3. Організатор гарантує повернення коштів Клієнту в разі отримання письмового повідомлення Клієнта про відмову/неможливості взяти участь в Заході, якщо таке повідомлення надійшло не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Заходу. Повернення грошових коштів, оплачених при Замовленні, відповідно до умов цієї Оферти завжди проводиться за вирахуванням Сервісного збору.

9.4. Клієнт підтверджує, що він цілком і повністю ознайомлений і згоден з умовами цієї Оферти.

9.5. Клієнт надає згоду на отримання інших Оголошень від Організатора і дозволяє Організатору приєднання його персональних даних до єдиної бази персональних даних учасників Заходів, надає згоду на обробку його персональних даних в межах чинного Законодавства України.

9.6. Всі претензії, що виникають у зв’язку з Договором, укладеним на умовах цієї Оферти, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом десяти днів з дати їх виникнення.

9.7. Всі суперечки, що виникають при виконанні цієї Оферти, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У разі якщо суперечки не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного Законодавства України.

9.8. Договір набуває чинності з моменту акцепту Оферти і діє до повного виконання сторонами зобов’язань за Договором.

РЕКВІЗИТИ ОРГАНІЗАТОРА:

Фізична особа – підприємець ПАЛАГЕЧА ОКСАНА ГРИГОРІВНА

Р/ р UA473206490000026009052665958

Поточний рахунок в ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", м. Київ. МФО 320649

Код ЄДРГО 3098911242, є платником податків, 3-я група.

Юридична адреса: 04215, Україна, м. Київ, вул. Світлицького, б.28, кв.89.

Фактична адреса, адреса для листування: 03062, Україна, м. Київ, проспект Перемоги 67, офіс 504.

Телефони: +38 (093) 298-18-28, +38 (097) 482-88-78.

Електронна адреса для листування: beautyHRcenter@ukr.net.


Адрес:

Украина, г. Киев, проспект Победы, 67, офис 504.

beautyhrcenter@ukr.net

Телефоны:

(044) 223-27-89
(093) 298-18-28
(097) 482-88-78
beautyHRcenter@ukr.net